اخبار و اطلاعات فناوری و تعاریف اولیه

RAID Techniques

تعاریف اولیه

  

 سه تکنیک مورد استفاده در RAID و یا ترم های RAID به شرح زیر می باشند. این تکنیک ها جهت تأمین performance و availability استفاده می شوند.

RAID Techniques- Striping,
RAID Techniques- Mirroring,
RAID Techniques- Parity,

ساختار هارد درایو یا دیسک سخت

تعاریف اولیه

آشنایی با ساختارهارد

 بر روی هارد دیسک عملیات مکانیکی برای برای جابجایی head و دسترسی به یک نقطه برای read/write مورد نیاز است.
وقتی به ساختار دیسک نگاه می‌کنیم در دیسک می‌توان به صورت خاص برای Read/Write به آدرس مشخصی مراجعه کرد و اینجا شما محدودیت نحوه نوشتن Tape را ندارید و به هر نقطه از دیسک می‌توانید دسترسی داشته باشید.

1 2 3 4 5 6 7